dilluns, 23 de maig de 2022

Projecte integrat del perfil d'electricitat. Curs 2021-2022.

Els alumnes del curs han elaborat, a petita escala, la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions d'un habitatge unifamiliar.

Aquí teniu alguna de les imatges.

dimecres, 20 d’abril de 2022

Preinscripció al Pla de Transició al Treball de Calafell. Curs 2022-2023.

Del 2 al 13 de maig de 2022 s'inicia el període de preinscripció al Pla de Transició al Treball dels 3 cursos que oferim i que són els següents:

- Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració.

- Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis.

- Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.
dimarts, 19 d’abril de 2022

Avantatges que s'aconsegueixen en realitzar el PFI-PTT Calafell.

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta el següent:

 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.
 • Obtenció del certificat de professionalitat corresponent.
 • La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) permet accedir al món laboral.

Per incorporar-me al món laboral

Acreditació de competències professionals del PFI: Certificat de Professionalitat


 • El certificat de professionalitat (CP) acredita les competències professionals d’una persona.
 • Els PFI donen una qualificació professional completa de nivell I, que a la vegada, permet l’obtenció d’un certificat de professionalitat de nivell I.
 • Els certificats de professionalitat els expedeix el Servei d’Ocupació de Catalunya, a partir de les UC que acredita el certificat PFI. Per sol·licitar un CP, s’ha de fer el tràmit a la pàgina web del SOC, a “Sol·licitud certificat de professionalitat”, i seguir les instruccions consignades al web. 
 • Per obtenir el certificat de professionalitat s’han d’haver aprovat tots els mòduls associats a les unitats de competència del PFI requerides pel certificat.


Contractació laboral: contracte de pràctiques

 • Es requereix el certificat de professionalitat (CP).
 • Reducció de les quotes empresarials per contingències comunes del 50%. Si a més el jove està inscrit a la Garantia Juvenil (GJ) i compleix els requisits per ser beneficiari del Sistema Nacional de GJ, s’aplicarà una bonificació del 100%.


Obtenir equivalències a efectes professionals amb el títol de GESO

 • Existeix la possibilitat d’obtenir l’equivalència del títol d’ESO a efectes laborals.
 • Aquest aspecte està regulat per l’Ordre EDU/1603/2009. Article 3.1.
 •  Els requisits són els següents:
a) Tenir superada la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mig.
b) Haver superat totes les matèries de 1r i 2n d’ESO.

 • Per realitzar el tràmit s’ha de fer una sol·licitud adreçada al Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, adjuntant:
a) Certificat de les proves d’accés
b) Certificat de notes de grau mitjà cursat (si escau)
c) Certificat de notes de l’ESO
d) DNI