dimarts, 19 d’abril de 2022

Per incorporar-me al món laboral

Acreditació de competències professionals del PFI: Certificat de Professionalitat


  • El certificat de professionalitat (CP) acredita les competències professionals d’una persona.
  • Els PFI donen una qualificació professional completa de nivell I, que a la vegada, permet l’obtenció d’un certificat de professionalitat de nivell I.
  • Els certificats de professionalitat els expedeix el Servei d’Ocupació de Catalunya, a partir de les UC que acredita el certificat PFI. Per sol·licitar un CP, s’ha de fer el tràmit a la pàgina web del SOC, a “Sol·licitud certificat de professionalitat”, i seguir les instruccions consignades al web. 
  • Per obtenir el certificat de professionalitat s’han d’haver aprovat tots els mòduls associats a les unitats de competència del PFI requerides pel certificat.


Contractació laboral: contracte de pràctiques

  • Es requereix el certificat de professionalitat (CP).
  • Reducció de les quotes empresarials per contingències comunes del 50%. Si a més el jove està inscrit a la Garantia Juvenil (GJ) i compleix els requisits per ser beneficiari del Sistema Nacional de GJ, s’aplicarà una bonificació del 100%.


Obtenir equivalències a efectes professionals amb el títol de GESO

  • Existeix la possibilitat d’obtenir l’equivalència del títol d’ESO a efectes laborals.
  • Aquest aspecte està regulat per l’Ordre EDU/1603/2009. Article 3.1.
  •  Els requisits són els següents:
a) Tenir superada la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mig.
b) Haver superat totes les matèries de 1r i 2n d’ESO.

  • Per realitzar el tràmit s’ha de fer una sol·licitud adreçada al Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, adjuntant:
a) Certificat de les proves d’accés
b) Certificat de notes de grau mitjà cursat (si escau)
c) Certificat de notes de l’ESO
d) DNI

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada